SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE k návrhu novely zákona č. 305/2005 Z.z.

Spoločné vyhlásenie k návrhu novely zákona č. 305/2005 Z.z.

Odborníci v sociálnoprávnej ochrane deti, sociálnej kuratele a náhradnej starostlivosti, organizácie dlhodobo pracujúce v téme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, strešné organizácie zamerané na ochranu detí a pomoc rodinám v kríze, podporujeme prijatie novely zákona č. 305/2005 Z.z. Navrhovaná novela je kontinuálnym pokračovaním novelizovaného Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.

Navrhovaný zákon by mal podľa nášho názoru už najmenej niekoľko rokov fungovať konkrétne v praxi a pomáhať tým, čo to naozaj potrebujú. V čom? Predovšetkým v tom, že:

1.Zavŕši dlhodobo realizované transformačné systémové zmeny v detských domovoch a to smerom k pôvodným rodinám ako aj náhradným rodinám a pomôže otvoriť systém smerom k verejnosti. Pôvodný detský domov, v zmysle novely, „Centrum pre deti, ich rodiny a plnoleté fyzické osoby“ bude mať možnosť riešiť prípady detí komplexnejšie, bude môcť pracovať s rodinami priamo v teréne, predovšetkým s rodičmi v oblasti rodičovských zručností a deti budú mať väčšiu šancu vrátiť sa do pôvodného prostredia, bude môcť prijímať dieťa na dohodu a tým zamedziť zbytočne dlhému času na opätovný návrat do rodiny,

2.otvorí novú systémovú podporu rodinám v krízových situáciách a ich príbuzným, náhradným rodinám, profesionálnym rodinám formou vytvorenia poradenských centier pre rôzne aj špecifické problémy detí a rodín. K dnešnému dňu takéto centrá v systéme chýbajú.

Počas predchádzajúcich rokov ich mohli vytvárať predovšetkým samosprávne kraje, tie však túto problematiku systematicky neriešia, podporujú na celý kraj cca 5 – 6 poradcov s tak poddimenzovaným príspevkom, že nie je možné špecializované odborné centrum prevádzkovať. Vznikom „Centier“ je šanca pre rozvádzajúce sa rodiny riešiť problémy pri zverení dieťaťa do starostlivosti jedného či oboch rodičov. Je to aj šanca na riešenie konfliktov skôr, ako dôjde k rozvodu, či násiliu.

3.otvorí účinnejší systém podpory náhradnej osobnej a pestúnskej starostlivosti a mnoho ďalších zmien v prospech detí a rodín.

Na príprave novely a vyhlášky spolupracovali a spolupracujú zástupcovia štátnych zariadení ale aj neštátnych akreditovaných subjektov. Príprava novely trvala niekoľko rokov a to, aby sa na nej začalo pracovať je aj zásluha neziskového sektora a zložitej situácie v teréne.

V sociálnoprávnej ochrane by všetkým malo ísť predovšetkým o to, aby sme čo najúčinnejšie mohli ochrániť dieťa a pomôcť rodine, aby sa dokázala o deti postarať tak, aby mohli vyrastať vo funkčnom a bezpečnom prostredí práve v rodine. Ale ak je potrebné riešiť krízovú situáciu, mali by mať rodiny „po ruke“ odborníkov, ktorí im dokážu pomôcť problém riešiť. Tento systém zatiaľ v praxi chýba.

Z vyššie uvedených skutočností sa obraciame na poslancov NR SR o podporu pripravovanej novely zákona č. 305/2005 Z.z.

Signatári:

Koalícia pre deti Slovensko – Mgr.Mariana Kováčová, PhD.

Asociácia krízových stredísk – Mgr. Robert Braciník

Liga ochrany detí – LOĎ – Mgr. Emília Bezáková, PhD.

Centrum Slniečko, n.o. – Mgr. Mariana Kováčová, PhD.

OZ Náruč – pomoc deťom v kríze – Mgr. Ivan Leitman

Detské centrum Slovensko – PaedDr. Viktor Blaho

Združenie neštátnych detských domovov – PaedDr. Viktor Blaho

OZ Detský smiech, Mníchova Lehota – Ing. Libor Kobyda

Iniciatíva Domováci domovákom – PhDr. Ján Herák

Spoločnosť Úsmev ako dar – Prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.