Mimoriadna správa verejného ochrancu práv

Koalícia pre deti Slovenska zdieľa Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv


o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately


Národnej rade Slovenskej republiky predkladá:

verejná ochrankyňa práv JUDr. Jana Dubovcová


Bratislava január 2017

Celý text nájdete tu:

http://www.vop.gov.sk/files/mimoriadna%20sprava%20…