O nás

Vznik: 2013

Poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov. Koalícia pre deti Slovensko i jej členské organizácie sa vo svojej činnosti riadia princípmi Dohovoru o právach dieťaťa, ktorými sú nediskriminácia, najlepší záujem dieťaťa, právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov. Koalícia je členom Výboru pre deti a mládež SR a európskej organizácie Eurochild a Siete národných partnerov – National Partners Network. Koalícia je partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa.

Ciele:

 • monitorovať situáciu detí vzhľadom na záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa (ďalej „Dohovor“) a z jej ďalších národných a medzinárodných záväzkov vo vzťahu k deťom
 • presadzovanie politík a projektov založených na základe dôkazov, ktoré sa týkajú detí a práv detí
 • propagovať a presadzovať aktívnu participáciu detí pri prijímaní a implementácii rozhodnutí, ktoré sa dotýkajú ich práv a potrieb
 • prispievať k posilňovaniu postavenia organizácií pracujúcich s deťmi pri presadzovaní najlepšieho záujmu dieťaťa
 • spolupracovať s podobne zameranými organizáciami a rozvíjať zahraničnú spoluprácu
 • spájať všetkých aktérov občianskej spoločnosti pri napĺňaní cieľov Koalíci
 • byť partnerom Výboru OSN pre práva dieťaťa a ďalších národných a medzinárodných inštitúcii v problematike obhajoby a ochrany práv a potrieb detí a zlepšovania ich postavenia v spoločnosti
 • podporovať rozvoj a profesionálny rast svojich členov

Hlavná činnosť:

V roku 2015 Koalícia pre deti Slovensko vypracovala DOPLNKOVÚ SPRÁVU O IMPLEMENTÁCII DOHOVORU OSN O PRÁVACH DIEŤAŤA V ROKOCH 2007-2015 NA SLOVENSKU. Identifikovali sme 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:

 • Práva rómskych detí
 • Práva detí s postihnutím
 • Komunitné a terénne služby pre rodinu
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Násilie páchané na deťoch
 • Chudoba detí
 • Participácia detí na rozhodnutiach, ktoré sa ich týkajú
 • Najlepší záujem dieťaťa
 • Militarizácia výchovy
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami

Koalícia sa podieľala na príprave zákona o verejnom obhajcovi práv dieťaťa. Po 14 rokoch od odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa bol v decembri 2015 zvolený historicky prvý Komisár pre deti na Slovensku.

Koalícia každoročne realizuje celoslovenskú kampaň POČÚVAJME DETI so zámerom upozorniť na práva detí a oblasti, v ktorých sú ich práva porušované.