Členovia

Členstvo v Koalícii pre deti Slovensko

Riadnym členom môže byť riadne alebo ako člen-pozorovateľ. Riadnym členom môže byť mimovládna nezisková organizácia pôsobiaca na území SR a fyzická osoba, ktorá je občanom SR, v pozícii experta, s právomocami člena pričom:

  • hlavnou náplňou činnosti mimovládnej organizácie a profesijnej orientácie fyzickej osoby je priama práca s deťmi resp. činnosť zameraná na skvalitňovanie života detí;
  • má v tejto oblasti skúsenosti najmenej 5 rokov
  • jej činnosť je v súlade s preambulou týchto stanov.

Viac informácií v priložených stanovách