O nás

Naším poslaním je presadzovanie, obhajovanie a napĺňanie práv, potrieb a záujmov detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a jeho opčných protokolov.

Viac

STOPnite spolitizovanú voľbu!

Slovenskí občania sú v týchto dňoch ohromení blízkosťou vojny. Táto krízová situácia naštartovala vo väčšine Slovákov to, čo je v nás najlepšie. Pomáhať, tým, ktorí sú najzraniteľnejší – straším ľuďom, chorým, matkám s deťmi, ale aj samotným deťom, ktoré sa ocitli z minúty na minútu bez mamy či otca. Bez tých, ktorí ich chránili, poskytovali lásku a bezpečie.

Citaj viac

Naše zistenia

Koalícia pre deti Slovensko združuje mimovládne neziskové organizácie so zámerom presadzovať práva a potreby detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa na Slovensku i v zahraničí. Identifikovali sme 10 tém, ktoré sú najväčšími výzvami pre Slovensko:

 • Práva rómskych detí
 • Práva detí s postihnutím
 • Komunitné a terénne služby pre rodinu
 • Inkluzívne vzdelávanie
 • Násilie páchané na deťoch
 • Chudoba detí
 • Participácia detí
 • Najlepší záujem dieťaťa
 • Militarizácia výchovy
 • Spolupráca s neziskovými organizáciami

Dohovor o právach dieťaťa

Veríme v svet, v ktorom má každá ľudská bytosť na zemi rovnaké práva a je rešpektovaná ako jedinečná osobnosť. Medzinárodné spoločenstvo potvrdilo túto myšlienku 20. novembra 1989, kedy Valné zhromaždenie OSN schválilo Dohovor o právach dieťaťa.

Týmto spustilo neuveriteľnú vlnu ratifikovania, akú svet dovtedy nepoznal. Dohovor o právach dieťaťa bol najrýchlejšie ratifikovanou dohodou o ľudských právach v histórii, čo bolo aj prejavom silnej potreby štátov ukotviť túto problematiku v legislatíve. Začala nová éra pohľadu na dieťa ako rovnocenného nositeľa ľudských práv...

Rovnako aj Slovenská republika Dohovor o právach dieťaťa v tomto období ratifikovala.

Dohovor a jeho význam

Zásadný význam Dohovoru je v tom, že prvý krát v histórii ľudstva posunul dieťa z pozície objektu našej starostlivosti a objektu práva do pozície jeho subjektu – dieťa sa stalo nositeľom práv. Dohovor zmenil celú filozofiu prístupu k deťom, ktorá je postavená na systéme celostných práv pokrývajúcich celú šírku životného priestoru detí (rodina, vzdelanie, zdravie, zhromažďovanie, voľný čas, justícia atď.), pričom tento systém stojí na 4 právach, ktoré sú zároveň základnými princípmi Dohovoru.

Sú i súčasťou každého čiastkového práva a bez ich zohľadnenia a prepojenia nie je možné Dohovor správne interpretovať a implementovať. Ide o: • Dohovor o právach dieťaťa PDF 169KB

  Stiahnuť

Aktuality

STOPnite spolitizovanú voľbu!

Slovenskí občania sú v týchto dňoch ohromení blízkosťou vojny. Táto krízová situácia naštartovala vo väčšine Slovákov to, čo je v nás najlepšie. Pomáhať, tým, ktorí sú najzraniteľnejší – straším ľuďom, chorým, matkám s deťmi, ale aj samotným deťom, ktoré sa ocitli z minúty na minútu bez mamy či otca. Bez tých, ktorí ich chránili, poskytovali lásku a bezpečie.

Viac

Verejná výzva k poslancom a poslankyniam NR SR k voľbe komisára pre deti

Slovensko stojí pár dní pred opätovnou voľbou Komisára pre deti. Najsilnejší a najdôležitejší podnet k jeho vzniku dalo 5-ročné utýrané dievčatko menom Lucka, ktorá 3 roky nikomu nechýbala. Práve jej prípad poukázal na viaceré systémové chyby v ochrane detí na Slovensku. Výstupom tlaku verejnosti a neziskových organizácií, ktoré sa dlhodobo venovali tejto téme a upozorňovali na chyby v systéme, bol prísľub vtedajšieho ministra práce, že dôjde okrem iných opatrení aj k návrhu a prijatiu Zákona o komisárovi pre deti.

Viac

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE k návrhu novely zákona č. 305/2005 Z.z.

Odborníci v sociálnoprávnej ochrane deti, sociálnej kuratele a náhradnej starostlivosti, organizácie dlhodobo pracujúce v téme sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, strešné organizácie zamerané na ochranu detí a pomoc rodinám v kríze, podporujeme prijatie novely zákona č. 305/2005 Z.z. Navrhovaná novela je kontinuálnym pokračovaním novelizovaného Zákona o rodine č.36/2005 Z.z.

Viac

STANOVISKO KOALÍCIE PRE DETI SLOVENSKO k reportáži o “syndróme zavrhnutého rodiča” odvysielanej na Jednotke RTVS v relácii Reportéri.

Koalícia pre deti Slovensko je jedným zo signatárov Vyhlásenia k tzv. syndrómu zavrhnutého rodiča z dňa 8.6.2016, ktoré vyjadruje znepokojenie nad prenikaním tohto nevedeckého konceptu do slovenskej klinickej, sociálnej a súdnej praxe a negatívnym ovplyvňovaním rozhodovania orgánov verejnej moci a súdov vo veciach týkajúcich sa detí. S týmto vyhlásením sa naďalej stotožňujeme.

Viac

STANOVISKO KOALÍCIE PRE DETI SLOVENSKO - prípad maloletej Vanessky K.

Koalícia pre deti Slovensko prijala v súvislosti s „prípadom Vanessky K.” nasledovné stanovisko: Koalícia pre deti Slovensko sa nebude vyjadrovať ku konkrétnej situácii, nakoľko prípad poznáme len sprostredkovane a z médií a nevieme posúdiť mieru zodpovednosti za situáciu, ktorá znamenala takmer 4 ročný pobyt dieťaťa v ústavnej starostlivosti. Sme presvedčení o tom, že zdravotný stav nie je dôvodom na umiestnenie dieťaťa do ústavnej starostlivosti. Naopak, rodina, ktorej sa narodí dieťa so zdravotným postihnutím, by mala dostať všestrannú podporu tak, aby sa o dieťa mohla postarať.

Viac

Mimoriadna správa verejného ochrancu práv

Koalícia pre deti Slovenska zdieľa Mimoriadnu správu verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušovaniu základných práv a slobôd detí postupom orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Viac

Členovia

Viac

Donori

 • Nadácia pre deti Slovenska
 • Eurochild
 • Child Rights Connect
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechnizmus
 • Eurochild