​Koalícia pre deti Slovensko v roku 2015


​Koalícia pre deti Slovensko v roku 2015

Operatíva:

Január- február

 • Stanovisko k referendu o rodine v spolupráci s Eurochildom.
 • Pripomienkovanie zákona o detskom komisárovi a o rodine.
 • Začiatok prípravy Alternatívnej správy mimovládneho sektora Slovenskej republiky o opatreniach prijatých na uvedenie práv uznaných Dohovorom o právach dieťaťa o pokroku, ktorý sa dosiahol pri používaní týchto práv v Slovenskej republike v rokoch 2007-2015.

Marec

 • Eurochild NPN meeting v Bratislave – 23.-24.3.2015.

Apríl

 • Koalícia prijatá za člena Eurochild NPN
 • Výbore pre deti a mládež:
  • Koalícia iniciovala stretnutie s koordinátormi SK PRES 2016
  • podporila prijatie zákona o rodine ako celku, členovia Koalície sa pridali k výhradám k úprave čl. 3 zákona
 • Stretnutie s koordinátormi SK PRES 2016
 • Zuzana Konrádová – Hlavný sekretár a Policy officer koalície

Máj

 • Prijatý zákon o rodine, ktorý sme pripomienkovali

Jún

 • Prijatý zákon o komisárovi pre deti
 • Slniečko, ako člen koalície – spoluorganizátor s Národným koordinačným strediskom pre riešenie násilia na deťoch konferencie “Multidisciplinárna spolupráca pri ochrane detí pred násilím”
 • DR a ZK – účasť na študijnej ceste o systéme ochrany a napĺňaní detských práv a potrieb na Islande

Júl

 • Ukončenie prípravy Alternatívnej správy
 • Príprava projektu k výzve OSF + bilaterálneho fondu EEA grantov
 • Podklad pre Eurochild Plan 2016 – spoločné podujatie v rámci SK PRES 2016 v SR
 • Prihláška do Rady vlády pre ĽP – Komory MVO
 • Projekt Eurochild Gallway School – prihláška
 • Príprava podkladov za SR pre Eurochild ohľadne Európskeho semestra / odporúčaní EK

August

 • Návšteva delegácie z Gruzínska – študijná cesta o ochrany a napĺňaní detských práv a potrieb v SR a fungovaní Koalície
 • Advokácia kandidáta na komisára pre deti

September

 • Partner v Národnom projekte Podpora ochrany detí pred násilím v rámci EŠIF OP Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020.
 • Príprava a podpora projektu Slovensko priateľské deťom a mladým na inštitucionálnu podporu rozširovania Koalície a advokačných aktivít.
 • Účasť na stretnutí Eurochild National Partner Networks v Amsterdame s cieľom získať politickú podporu za práva detí v Európe a tiež presadzovať práva detí na národnej úrovni
 • Účasť na Výročnom zasadnutí ENOC (Európska sieť detských ombudsmanov) v Amsterdame – informácia o prebiehajúcej voľbe 1. komisára pre deti v SR
 • Príprava podkladov za Slovensko pre advokačné aktivity Eurochildu a ich aktívna podpora smerom k europoslancom za SR ohľadne Európskeho semestra

Október

 • Prezentácia Doplnkovej správy o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa v SR (2007-15) vo Výbore OSN pre práva dieťaťa 5. októbra 2015 (na 72nd pre-session of Slovakia) – časť našich zistení sa stala súčasťou doplnkových otázok Výboru pre vládu SR pred stretnutím v máji 2016
 • Tlačová konferencia a PR na podporu kandidáta Koalície pre deti Slovensko na post prvého Komisára pre deti
 • PR Doplnkovej správy na TK
 • Prezentácia Doplnkovej správy na zasadnutí Výboru pre deti a mládež pri Rade vlády pre ľudské práva
 • Príprava a schválená podpora spoločného projektu s Eurochildom v roku 2016 – kampaň Počúvajme deti 2016 III. ročník
 • Účasť na EC Education Training and Youth Forum v Bruseli na pozvanie Európskej komisie so zámerom diskutovať o budúcnosti vzdelávania v Európe

November

 • Online kampaň Počúvajme deti o detských právach – II. ročník
 • Výzva adresovaná slovenským europoslancom ohľadne podpory PÍSOMNÉHO VYHLÁSENIA O INVESTOVANÍ DO DETÍ 42/2015, spoločná iniciatíva s Eurochildom, vyhlásenie bolo schválené Európskym Parlamentom. Následne Európska Komisia pripraví návrh ako tieto odporúčania realizovať.
 • Advokácia na podporu kandidáta Koalície na Komisára pre deti – advokačné stretnutia, mailing poslancom, podpora cez sociálne médiá Koalície a členov.
 • Aktualizácia (zapracovanie pripomienok) a tlač Doplnkovej správy

December

 • Účasť dvoch členov Koalície na Galway School 2015, ktorú organizoval Eurochild. Témou boli práva detí v praxi a vo výskume ako aj posilnenie práv detí cez podporu rodičov a rodín.
 • Prvý kontakt s Vierou Tomanovou, Komisárkou pre deti so zámerom spolupráce v roku 2016.
 • Advokačné aktivity – spoluorganizátor okrúhleho stola s cieľom prezentácie Doplnkovej správy a diskusie o Práve dieťaťa na vzdelanie – inkluzívne vzdelávanie.
 • Tvorba novej webstránky a prezentačných materiálov.
 • Príprava snemu – 19.1.2016 Cieľ: Priority 2016, stabilizácia a rozširovanie členskej základne.